Helleborus x hybridus white picotee, double - 9cm pot